JÄRVA REISIDE VASTUTUSE PIIRID JA REISITEENUSTE MÜÜGITINGIMUSED

Hea klient, enne ostu sooritamist palume Teil põhjalikult tutvuda JÄRVA REISIDE (edaspidi Reisiagent) pakutavate reisiteenuste müügitingimustega.

1. DOKUMENTIDE ÕIGSUS

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides on õiged kuupäevad, nimed ning kontakt andmed. Kõikidest puudustest peab tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires. Reisija peab koheselt peale reisikinnituse ja/või reisidokumendi kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisikinnitusel ja reisidokumendis toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest. Kui reisijale väljastatud reisikinnitusel ja/või reisidokumendil on mis tahes puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

2. OSTU-MÜÜGI LEPING

Reisiagendi teenuseid kasutav Klient/Reisija on seotud järgmiste lepingutega:

2.1 TRANSPORDIPILET

Kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

2.2 KÄESOLEV DOKUMENT

Mis on vastavalt olukorrale, kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut Reisiagendi ja Kliendi/Reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine Reisiagendile on võrdsustatud Kliendi/Reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine tähendab teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga. Samuti kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud, kas suuliselt või kirjalikult.

3. REISILEPINGU SÕLMIMINE JA TASUMISE KORD

Reisilepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitada kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise jms. kohta). Reisiagent ja Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest. Enne reisilepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda maksetingimustega, mis on toodud iga tellimusega kaasas.

4. REISITEENUSTE BRONEERIMINE, MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Reisiteenused loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud ettemaksu arve. Reisikinnitus, arve jm reisidokumendid loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on edastatud reisija (kliendi) e-posti aadressile. Kui reisija (klient) jätab reisiteenuste arve, selle osamakse või ettemaksu, kokkulepitud tähtajaks tasumata loetakse reisiteenuste tellimus reisija poolt taganetuks ja pakutavate reisiteenuste reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt otseste kulude hüvitamist.

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning majutusettevõtel on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisiagent on reisiteenuste vahendaja (teenuste osutajate müügiagent) ning jälgib nende poolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teenuste pakkujad ise otse kliendiga suheldes teeksid. Kõik müügitingimused (broneerimis-, makse- ja annulleerimistingimused) on sätestatud otse teenuste pakkujate või  teiste Reisikorraldajate  poolt. Reisiagent ei vastuta Reisikorraldaja või teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest. Reisiagent vahendab kliendi jaoks vajalikku informatsiooni, vajadusel aitab reisitingimustest aru saada ning aitab klienti erinevate reisiteenuste valikul.

Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne tellitud (reisikinnituses nimetatud teenuse), ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist. Peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad, viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

4.1 LAEVAPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
Palun tutvuge tingimustega broneeringu vormistamise hetkel, kehtivad vastava transpordifirma sätestatud reeglid vastavalt tekstile ja tingimustele.  Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud selleks ettenähtud maksetähtajaks. Rühmatellimustele (rühmaks tavaliselt loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet) kehtivad eritingimuse. Laeva rühmatellimuste tühistamise ja/või muutmise puhul võivad lisanduda lisatasud ka siis kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

4.2  LENNUPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
Reisiagendi poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Reisiagent ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral. Kinnitatud ning väljastatud lennupilet (elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma ja Kliendi vahel. Leping hakkab kehtima pileti kinnitamise hetkest. Pärast lennupileti kinnitamist kohustub lennufirma transportima reisijat piletil kinnitatud marsruudil. Lennupileti täpsemad tingimused (muutused, tühistamine, lennu jooksul peatused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest. Kinnitatud ning väljaostetud lennupileti muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Juhul kui muutmine/tühistamine on lennufirma poolt lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Lennupileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis.
Kinnitatud lennupilet peab olema tasutud 24 tunni jooksul. Lähtudes lennufirmade poolt sätestatud reeglitest, mida odavam on lennupileti hind (kõige odavam broneerimisklass või sooduspakkumine), seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus puudub. Palume teil täpsustada oma lennupileti kaasnevaid reegleid oma reisikonsultandiga. Juhul kui Reisiagent ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et pärast lennupileti kinnitamist muutmine ega tühistamine ei ole lubatud.
Kõiki lende tuleb kasutada lennupiletil olevas järjekorras. Reisiagent vastutab lennupileti korrektse vormistamise eest (lennumarsruut, kuupäevad, reisija(te) andmed). Lennufirma vastutab selle eest, et Reisija oleks transporditud lennupileti(te)l kinnitatud/näidatud marsruudil. Reisija kohustub kasutada lennupileti vastavalt sellel kinnitatud/näidatud marsruudil (punktist A – punkti B). Omal soovil reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei ole lubatud, vastasel juhul kaotab kinnitatud lennupilet oma kehtivuse ning võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Kui reisija ei ilmu lennule, võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.

5. REISIKORRALDAJATE PAKETTREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
Teiste Reisikorraldajate valmiskujul müüdavaid pakettreise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt Reisikorraldajate reisitingimustega.

6. REISIDOKUMENDID JA TERVISENÕUDED

Iga reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi. Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee

Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html

Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu. Kui reisija on eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.

Reisiagent ja reisikorraldaja soovitavad reisijal vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus).

Enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatu/kehtetu. Palume Teil kontollida oma (reisi)dokumentide kehtivuse ning sobivuse enne reisi algust.

7. KINDLUSTUS

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei Reisikorraldaja, transpordiettevõte ega Reisiagent ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos tellitud teenusega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant aitab Teid kindlustuse vormistamisega. Juhul, kui Reisija/Klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisiagendi poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisiagendilt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja pole olnud Järva Reisid.

8. REISIAGENDI (REISIBÜROO) VASTUTUS

Reisiagent ei saa vastutada vahendatavate reisiteenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 10 päeva jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Järv Reisidele. Suulisi kaebusi ei ole Reisiagent kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisiagendi kaudu. Juhime Teie tähelepanu, et enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatu/kehtetu. Palume Teil kontrollida oma (reisi)dokumentide kehtivuse ning sobivuse enne reisi algust.

Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisikinnitusele, v.a. reisikorraldajaist mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remonttööde läbiviimiseks, kohapealsete transfeeride sõiduaegade eest vms.
Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).
Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.
Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest või kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes.
Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.
Reisikorraldaja ei vastuta reisijale agendi poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul on reisijal õiguskaitsevahendite kasutamise õigus reisijale reisi müünud agendi suhtes.
Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus reisija ees.
Reisikorraldajail on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.
Reisikorraldajail on õigus lepingust taganeda ja rühmareis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid ja/ -või kui reisikorraldaja on seadnud reisi
toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 60 päeva enne reisi algust.
Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS § 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse
organiseerimisel.

9. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga Reisiagendi või Reisikorraldaja kodulehel või muul viisil talle edastatud infokandjal.
Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arvele.
Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust teenindava lennujaama internetilehel, väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni teenindava lennujaama internetilehel, reisidokumentidel või kohapealselt esindajalt.
Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.
Soovitame reisijale reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.
Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub reisijal.
Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.
Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.
Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).
Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.
Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32-st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud Tallinna lennujaama kodulehel.

10. REISITASU SUURENDAMINE

Pakutavate reisiteenuste reisikorraldaja võib reisitasu suurendada üksnes juhul, kui:
1) see võimalus on lepingus otseselt ette nähtud ning lepingus sisaldub reisitasu uue suuruse arvutamise kord ja
2) reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud veokulude, sealhulgas kütusehinna, samuti maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasude, teenusega seotud maksude või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu ja
3) reisitasu suurendamisest teatatakse reisijale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust
Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub iga reisikorraldaja p 2 sätestatud muudatustega seonduvate kulude suurenemisest reisikorraldajale, kulude suurenemise võrra. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises.
Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või Reisiagendilt vastava teate saamist.

Reisiagendi Järva Reisid kodulehel, facebooki ja kõikide pakkumiste hinnad on informatiivsed. Täpsema hinna saamise eelduseks on hinnapäringu tegemine otse e-posti teel. Iga vormistatud hinnapakkumine kehtib vaid teatud aja jooksul. Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi kinnitamise vahele, seda tõenäolisemalt on võimalikud muutused hindades ja kohtade saadavuses. Reisiteenuse ostuvõimalused sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub osutavate reisiteenuste reisikorraldaja reisijal arvestada, et kiire ettemaksu arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

 

11. ISIKUANDMETE KAITSE JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

 

Tellimuse esitamisega annab isik Järva Reisidele nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks, pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist. Järva Reisid hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning ei väljasta andmeid teistele isikutele, v.a. juhul kui seda on vaja kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Järva Reiside andmebaasist teatades sellest kirjalikult e-posti teel info@jarvareisid.ee

 

NOVATOURSI REISITINGIMUSED

CORAL TARVELI REISITINGIMUSED

JOINUP TRAVELI REISITINGIMUSED

SKYEKSPERT REISITINGIMUSED

TALLINK REISITINGIUMUSED

VIKING LINE REISITINGIMUSED

ECKERÖ LINE REISTINGIMUSED

DFDS LAEVADE REISITINGIMUSED