Käesolev poliitika kirjeldab üksikasjalikult eesmärki ettevõtte MK PÄRNA OÜ/Järva Reisid teenuseid kasutavate isikute privaatsust kaitsta. Käesolev poliitika hõlmab nii seda, kui kasutajad meie veebilehte külastavad, kui ka seda, kui isikud meilt reise ostavad ja meile päringuid esitavad.

Kõigis antud poliitikas kirjeldatud juhtudel on Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks MK Pärna OÜ/Järva Reisid

reg nr: 14120179, juriidiline aadress Pärna 6, Sargvere k. Paide linn 72602 Järvamaa

Juhul, kui Teil peaks käesoleva poliitikaga seotud küsimusi tekkima või soovite meile oma isikuandmete töötlemisega seotud avaldust teha, palun võtke meiega ühendust e-posti teel info@jarvareisid.ee

Käesolevat poliitikat võib uuendada. MK Pärna OÜ/Järva Reisid teavitab internetilehe külastajaid uuendustest, avaldades seal privaatsuspoliitika uue variandi koos tehtud paranduste kuupäevadega.

Privaatsuspoliitika sisu:

 • isikuandmete töötlemine MK Pärna OÜ/Järva Reisid teenuste ostmisel;
 • isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil;
 • isikuandmete töötlemine päringute esitamisel;
 • isikuandmete töötlemine www.jarvareisid.ee internetilehel;
 • töödeldavate isikuandmete osas kehtivad õigused.

1.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PAKUTAVATE TEENUSTE OSTMISEL

Kui ostate ettevõtte MK Pärna OÜ/Järva Reisid poolt pakutava reisi, töödeldakse Teie isikuandmeid Teie tellimuse täitmise eesmärgil (st Teie ja MK Pärna OÜ/Järva Reisid vahelise lepingu sätete täitmiseks) ja vaid niisuguses ulatuses, kui seda on vaja tellimuse (edasises tekstis nimetatud Lepinguks) täitmiseks.

Teie isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil töödeldes kaasab MK Pärna OÜ/Järva Reisid teatud volitatud töötlejaid: reisikorraldajad, teenuste otsepakkujaid, reisibüroosid, reiside korraldamisel kasutatavate infosüsteemide hooldust teostavaid ettevõtteid ning ettevõtteid, mis osutavad muid infotehnoloogiate infrastruktuuriga seotud teenuseid. Nimetatud volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Lepingut täites võib MK Pärna OÜ/Järva Reisid edastada Teie isikuandmeid andmete vastuvõtjatele: lennufirmadele ning majutus- ja transporditeenuste korraldamise eest vastutavatele partneritele. Nimetatud andmete vastuvõtjad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Juhime tähelepanu asjaolule, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat isikuandmete kaitset kui Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus pole vastu võetud ühtset otsust nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel ülalmainitud riikidesse). MK Pärna OÜ/Järva Reisid kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete volitatud töötlejad ja vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid (sealhulgas sõlmib vajadusel andmeedastuslepingud vastavalt Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud andmekaitse standardtingimustele).

2.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

MK Pärna OÜ/Järva Reisid töötleb Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 • kui on niisuguseks andmetöötluseks Teie selge nõusoleku saanud (isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek);
 • kui olete MK Pärna OÜ/Järva Reisid klient ning ei ole väljendanud oma keeldumist isikuandmete töötlemisest sarnaste kaupade ja teenuste turunduses otseturunduse eesmärgil (isikuandmete töötlemise aluseks on ettevõtte MK Pärna OÜ/Järva Reisid seaduslik huvi oma kliente pakutavatest teenustest teavitada).

Teie isikuandmed võivad olla kättesaadavad ettevõttega MK Pärna OÜ/Järva Reisid seotud äriühingutele, kaasa arvatud ka seotud äriühingud, mis on asutatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. MK Pärna OÜ/Järva Reisid OÜ kinnitab, et võtab tarvitusele mõistlikud abinõud selleks, et andmete vastuvõtjad Teie andmeid töödeldes õigusaktide kohustuslikest nõuetest kinni peaksid.

3.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PÄRINGUTE ESITAMISEL

MK Pärna OÜ/Järva Reisid töötleb Teie isikuandmeid ka neil juhtudel, kui meiega e-posti teel ühendust võtate ning internetilehel või sotsiaalvõrgustikes päringuid esitate.

Niisugustel juhtudel töötleb MK Pärna OÜ/Järva Reisid Teie isikuandmeid päringute ja kaebuste haldamiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks ning oma õiguste ja seaduslike huvide kaitsmiseks. Oma isikuandmed esitate meile nõusoleku alusel, mis on väljendatud Teie aktiivse tegutsemisega, s.t. meie poole pöördumisega.

Ettevõttel MK Pärna OÜ/Järva Reisid on õigus Teie isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid kaasata. Niisugusteks volitatud töötlejateks on: veebilehel reaalajas suhtlemise teenuse osutaja, andmekeskuse teenuse osutaja, veebilehitsemise ja internetis tegutsemise analüüsi teenust pakkuvad ettevõtted, reklaami- ja turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted, tarkvaraloome-, -müügi ja -toe ettevõtted ning tarkvaraarendajad, infotehnoloogiate infrastruktuuri teenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuste osutajad ja teised teenuseosutajad, kellele avaldatakse Teie isikuandmeid vaid sel määral, kui seda on vaja nende teenuste osutamiseks.

Juhime tähelepanu asjaolule, et reaalajas suhtlemise teenuse pakkuja meie veebilehel on Ameerika Ühendriikides asutatud ettevõte Formilla.com. Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides. Praegu kehtiv Euroopa Liidu ühisotsus nõutava tasemega kaitse tagamiseks andmete edastamisel USA-sse ei hõlma eranditult kõiki USA-s asutatud ettevõtteid (sealjuures ei hõlma ka antud konkreetset teenuseosutajat). Antud konkreetsele teenuseosutajale ei ole kehtestatud ka vastavaid kaitsemeetmeid andmekaitse määruse tähenduses. Veebilehe külastajad, kes ei soovi, et nende andmeid antud teenuseosutaja kaasabil töödeldakse, ei tohiks reaalajas suhtlemise platvormi (Formilla) kasutada ning peaksid meiega ühendust võtma teiste kanalite (e-post, telefon) kaudu.

Teie isikuandmeid säilitatakse sõltuvalt andmete liigist, teostades meie seaduslikku õigust osutatud teenuste ja toimunud kontakti kohta tõendeid koguda, järgmiselt:

 • e-posti teel esitatud andmeid ja suhtlemist säilitatakse 24 kuud;
 • meie veebilehe tööriistade kaudu esitatud päringuid säilitatakse 24 kuud.

4.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE INTERNETILEHEL

Juhul, kui külastatakse ettevõtte internetilehte, võib MK Pärna OÜ/Järva Reisid töödelda külastaja IP-aadressi, võrgu ja asukoha andmeid, kui külastaja neid annab. Andmeid kogutakse küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate abil kasutaja nõusoleku alusel.

Lisaks sellele võidakse Teie veebilehe külastuse teatud tehnilisi andmeid (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) veebilehel surfamise statistika, analüüsi ja teistel sellega seotud eesmärkidel nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool selle piire tegutsevatele subjektidele edastada või kättesaadavaks muuta (nt Google Analytics teenust kasutades on niisuguseks subjektiks Ameerika Ühendriikides tegutsev äriühing). Tuletame meelde, et Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides võidakse isikuandmetele kohaldada väiksemat kaitset kui EMP riikides, kuid me hindame hoolikalt tingimusi, mille alusel niisuguseid andmeid hiljem töödeldakse ja pärast eelnimetatud subjektidele edastamist säilitatakse.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et iga kord, kui ettevõtte veebilehte külastate, võivad kolmandad isikud Teie külastuse jooksul genereeritavat erinevat infot (IP-aadress, küpsised, Teie veebilehitseja tehniline teave, muu veebilehitseja ja veebilehel surfamisega seotud info) koguda.

MK Pärna OÜ/Järva Reisid kasutab ka kolmandate isikute poolt osutatavaid teenuseid (näiteks kolmandate isikute servereid, veebilehe disaini- ja haldusteenuseid, internetivoo, veebilehe külastuste analüüsi ja statistika teenuseid), mille nõuetekohaseks osutamiseks võib olla vajalik juurdepääsu võimaldamine internetilehe külastajate andmetele. Antud juhul tagame, et volitatud töötlejad konfidentsiaalsusnõudest ja nõuetekohase isikuandmete kaitse tagamise kohustusest kinni peavad.

5. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Oma isikuandmete osas on Teil järgmised õigused:

 • oma isikuandmete ja nende töötlemisega tutvuda;
 • nõuda valede, ebatäpsete või ebatäielike andmete parandamist, oma isikuandmed kustutada või nende töötlemist piirata, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktide nõudeid rikkudes või selleks on muu õiguslik alus;
 • nõuda oma isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale või nende esitamist mugaval kujul otse Teile (kohaldatakse neile isikuandmetele, mille olete esitanud ning mida töödeldakse automatiseeritult kas lepingu või nõusoleku alusel);
 • neil juhtudel, kui Teie isikuandmeid töödeldakse eraldi nõuoleku alusel, on Teil igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tühistada;
 • neil juhtudel, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või et Teie isikuandmetega seotud õigusi rikutakse, on Teil õigus pöörduda riikliku andmekaitseinspektsiooni poole ja asjakohane kaebus esitada. MK Pärna OÜ/Järva Reisid soovitab enne ametliku kaebuse esitamist probleemile sobiva lahenduse leidmiseks reisikorraldaja vastutavate isikutega ühendust võtta.

Eelnevalt loetletud õigusi saate teostada, kui võtate reisikorraldajaga MK Pärna OÜ/Järva Reisid ühendust ühel järgmistest viisidest: e-posti teel info@jarvareisid.ee

ISIKUANDMETE KAITSE JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Tellimuse esitamisega annab isik MK Pärna OÜ/Järva Reisid nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks, pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist.  MK Pärna OÜ/Järva Reisid hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning ei väljasta andmeid teistele isikutele, v.a. juhul kui seda on vaja kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. MK Pärna OÜ/Järva Reisid võib saata oma klientidele reklaampakkumisi teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest MK Pärna OÜ/Järva Reisid kirjalikult e-posti teel info@jarvareisid.ee Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist MK Pärna OÜ/Järva Reisid andmebaasist teatades sellest kirjalikult e-posti teel info@jarvareisid.ee